Resultaten van de inschrijving door buurtbewoners om aandeelhouder te worden van Lumiwind en te investeren in de windturbines bij hen in de buurt

Na het succesvol afronden van de openbare aanbieding aan het publiek van coöperatieve B1 aandelen in 2020, lanceerde Lumiwind, de door Luminus opgerichte erkende coöperatieve vennootschap om particulieren en bedrijven de mogelijkheid te geven te investeren in hernieuwbare energieprojecten, op 15 juli 2021 een tweede openbare aanbieding van aandelen, ditmaal van soort B2. De inwoners van Eeklo, Zelzate, Alken en Héron kregen gedurende twee weken, van 15 juli tot 1 augustus 2021, het recht om voorafgaand aan het grote publiek aandeelhouder te worden, om zo mee te genieten van de mogelijke opbrengsten van de windturbines van Luminus bij hen in de buurt. 170 buurtbewoners tekenden in voor een totaal van 20.565 aandelen. In totaal worden 600.000 aandelen van soort B2 aangeboden aan het publiek. Op 2 augustus 2021 startte de verkoop van aandelen voor het grote publiek, welke aanbieding loopt tot uiterlijk 28 juni 2022.

RECLAME

NIET VOOR DIRECTE OF INDIRECTE, GEHELE OF GEDEELTELIJKE VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN ENIG RECHTSGEBIED ANDERE DAN BELGIË.

Potentiële beleggers dienen het volledige Prospectus te lezen, voordat zij een beleggingsbeslissing nemen, om de potentiële risico's en voordelen in verband met de beslissing om in de effecten te beleggen volledig te begrijpen.  

Het Prospectus van 29 juni 2021 werd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) goedgekeurd op 29 juni 2021. De goedkeuring van het Prospectus door de FSMA mag niet worden beschouwd als een aanprijzing van de aangeboden effecten. Dit persbericht is enkel voor informatieve doeleinden en moet gelezen worden samen met de risico's, voorwaarden, beperkingen en waarschuwingen vervat in het prospectus. Elke belegger die geïnteresseerd zou zijn in het investeren in de Aangeboden Aandelen moet nagaan of dergelijke investering passend is voor hem/haar. De beleggers moeten zelf beoordelen, samen met hun eigen adviseurs indien nodig, of de Aangeboden Aandelen passend zijn voor hen, gelet op hun persoonlijke inkomsten en financiële situatie. In geval van twijfel over het risico verbonden aan het aankopen van de Aangeboden Aandelen, moeten beleggers zich onthouden van beleggingen in de Aangeboden Aandelen.

Een belegging in de Aangeboden Aandelen houdt substantiële risico's en onzekerheden in. Potentiële beleggers moeten het gehele Prospectus lezen en in het bijzonder het hoofdstuk "Risicofactoren" vanaf pagina 28 raadplegen voor een bespreking van bepaalde factoren die in acht moeten worden genomen in verband met een belegging in de Aangeboden Aandelen. Potentiële beleggers moeten in staat zijn om het economische risico van een belegging in de Aangeboden Aandelen te dragen en om een volledig of gedeeltelijk verlies van hun belegging te ondergaan. Lumiwind is een startende onderneming, waarvoor slechts beperkte historische financiële informatie beschikbaar is. Luminus en Lumiwind zijn verbonden vennootschappen, waardoor een verhoogd risico op belangenconflicten in hoofde van de leden van de Raad van Bestuur bestaat, aangezien de meerderheid van deze leden worden voorgedragen voor benoeming door de houders van Aandelen van soort A (zijnde Luminus en met Luminus verbonden vennootschappen). Louter functionele belangenconflicten (die bestaan omwille van het feit dat een bestuurder zowel een functie heeft binnen de Vennootschap als binnen Luminus), zonder dat er sprake is van een tegenstrijdig belang van vermogensrechtelijke aard, worden niet gevat onder de procedures die de Vennootschap toepast. Dit is bijzonder relevant voor de houders van Aangeboden Aandelen wanneer de Raad van Bestuur een beslissing dient te nemen over Opbrengstrechten, Exploitatie en Leveringsovereenkomst 2021, waaraan de Aandelen van soort B2 (de Aangeboden Aandelen) bij hun uitgifte werden verbonden (zoals een heronderhandeling van de voorwaarden of beëindiging van deze overeenkomst). De beëindiging van rechtswege of het verval van de Opbrengstrechten, Exploitatie en Leveringsovereenkomst 2021 (bijvoorbeeld naar aanleiding van een geval van overmacht) vormt een mogelijke grond voor gehele uitsluiting, hetgeen wezenlijke financiële gevolgen voor beleggers met zich mee kan brengen (in het geval wordt overgegaan tot uitsluiting, alsook in het geval waarin niet wordt overgegaan tot uitsluiting en de belegger aandeelhouder van de Vennootschap blijft). Uittreding of gedeeltelijke terugname van Aandelen, alsook de overdracht en overgang van Aandelen is pas mogelijk voor die Aandelen die de aandeelhouder minstens vijf jaar heeft aangehouden. Ingeval van uitsluiting of uittreding/gedeeltelijke terugname van Aandelen, zal de aandeelhouder recht hebben op maximaal de nominale waarde van zijn Aandeel, of minder, indien de boekwaarde van het eigen vermogen per aandeel (op basis van de goedgekeurde balans van het boekjaar waarin de uittreding/uitsluiting uitwerking heeft gekregen) lager is dan de nominale waarde ervan. De betrokken aandeelhouder kan geen aanspraak maken op de reserves van de Vennootschap, maar zal nog recht hebben op het aan de desbetreffende Aandelen verbonden recht op dividend met betrekking tot het boekjaar van uitsluiting/uittreding, pro rata berekend tot op datum van uittreding/uitsluiting. Door het vastleggen van het scheidingsaandeel, heeft de aandeelhouder recht op niet meer dan de nominale waarde van de Aandelen, zonder dat de aandeelhouder meerwaarden op aandelen kan realiseren. Uittredingen en uitsluitingen kunnen een belangrijke impact hebben op de cashpositie van Lumiwind.

Belangrijke kenmerken van de aanbieding

De prijs voor een aandeel van soort B2 in Lumiwind bedraagt  25 euro. Alle natuurlijke of rechtspersonen die in België verblijven of gevestigd zijn, kunnen intekenen. Lumiwind streeft voor deze aandelen naar het uitkeren van een gemiddeld jaarlijks brutodividend van 4% op de inschrijvingswaarde van de aangeboden aandelen, maar garandeert geen minimumdividend (1). Er kan worden ingetekend op maximaal 400 aandelen van soort B2, goed voor een bedrag van 10.000 euro.

Het brutodividend is afhankelijk van de financiële resultaten van de activa verbonden aan de aandelen van soort B2, die bij hun uitgifte uitdrukkelijk werden verbonden aan de overeenkomst tot aankoop van contractuele opbrengstrechten en exploitatie van windturbines en levering van elektriciteit met Luminus van 25 juni 2021, waardoor houders van deze aandelen recht hebben om voor de andere aandeelhouders (preferentieel) een dividend te ontvangen dat betrekking heeft op de nettowinst die voortvloeit uit deze overeenkomst, indien tot een dividend wordt besloten door de algemene vergadering van aandeelhouders.

Alle informatie over de werking van Lumiwind, de voordelen, risico’s verbonden aan de belegging, het prospectus verbonden aan de aanbieding en de praktische gegevens om aandeelhouder te worden staan op www.lumiwind.be/aanbod2021.

De rol van Lumiwind

Volgens Grégoire Dallemagne, CEO van Luminus, past Lumiwind perfect binnen de strategie van Luminus. Als energieproducent willen we een prominente rol spelen in de strijd tegen de klimaatverandering. Hiervoor hebben we het engagement van iedereen nodig. Met Lumiwind betrekken we nog meer burgers en bedrijven. We zijn trots dat onze coöperatieve voldoet aan hun vraag om in lokale en duurzame energie te investeren.” 

(1) Het nettodividend kan worden beïnvloed door de eventuele kosten en fiscale lasten ten laste van de investeerders. Er zijn geen instap- of uitstapkosten, maar het dividend zal onderworpen zijn aan de roerende voorheffing van 30% op dividenden. Deze kosten en fiscale lasten zijn niet begrepen in de berekening van het rendement. De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele situatie van elke belegger en kan in de toekomst wijzigen.

Nico De Bie

Head of External Communications, Luminus

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Luminus

We produceren elektriciteit en leveren energie en energiediensten. We zijn nummer 1 in onshore windenergie en waterkrachtenergie in België. We spelen ook een sleutelrol in de Belgische bevoorradingszekerheid dankzij meerdere elektriciteitscentrales op aardgas die het variabel karakter van zonne- en windenergie opvangen. Met een geïnstalleerd vermogen van 2.199 MW in januari 2024 vertegenwoordigt Luminus ongeveer 10% van het totale geïnstalleerde vermogen in België. We verkopen elektriciteit, gas en energiediensten aan residentiële en professionele klanten, met een marktaandeel van ongeveer 23%. We investeren in de energie-uitdagingen van morgen door onze klanten innovatieve oplossingen op het vlak van energie-efficiëntie aan te bieden en we blijven inzetten op hernieuwbare energie. We zijn met 2.915 medewerkers. De meerderheid van hen zet zich voltijds in voor de ontwikkeling van energie-efficiëntiediensten en hernieuwbare energie. Voor het twaalfde jaar op rij maakt ons bedrijf deel uit van de 87 bedrijven die verkozen zijn tot Top Employer in België. We bogen op een sterke lokale verankering en de expertise van de EDF Groep, een van de wereldleiders in de energiesector. Meer informatie is beschikbaar op www.luminus.be

Neem contact op met

Koning Albert II laan 7 1210 Brussel België

+32 (0)2 229 19 50

communication@luminus.be

www.luminus.be